Ui HOUSE, 3-26-5, Nishi-ochiai,

Shinjuku City, Tokyo, Japan

uitokyo@yahoo.co.jp